Adwokat Justyna Wąsowicz Kłodzko

Rozwiązywanie sporów

Oprócz drogi sądowej istnieją również alternatywne sposoby rozwiązywania sporów.

Co do zasady, w przeważającej większości spraw, możliwe jest zawarcie ugody. Ugoda jest najkorzystniejszym sposobem rozwiązywania sporów, albowiem w takim przypadku w sprawie nie ma przegranych. Wygrywają obie strony.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyny Wąsowicz świadczy pomoc prawną wykorzystując również te narzędzia.

Stosowne ustalenia między stronami, zmierzające do polubownego zakończenia sporu, mogą być czynione w drodze negocjacji, prowadzonych pomiędzy stronami z udziałem pełnomocników (adwokatów) lub bez udziału stron wyłącznie za pośrednictwem pełnomocników (adwokatów).

Istnieje też możliwość skorzystania przez strony z mediacji prowadzonej przez specjalnego mediatora. W mediacji także mogą uczestniczyć pełnomocnicy stron (adwokaci).

Powyżej wskazane sposoby rozwiązywania sporów pozwalają ograniczyć stres, jaki często wiąże się z koniecznością udziału w postępowaniu sądowym, a także zaoszczędzić – związane z koniecznością prowadzenia postępowania przed Sądem – czas i koszty.

Negocjacje i mediacja mogą być również prowadzone wówczas, gdy sprawa trafiła już do Sądu i zmierzać do ugodowego zakończenia sporu.

Warunkiem koniecznym do podjęcia próby ugodowego zakończenia sporu przy wykorzystaniu negocjacji czy mediacji jest zgoda obu stron, bądź na podjęcie negocjacji, bądź na skierowanie sprawy do mediacji, albowiem są one całkowicie dobrowolne.

Negocjacje i mediacja mogą być prowadzone niemal w każdej sprawie karnej, rodzinnej, cywilnej, gospodarczej i pracowniczej.

Opierają się one na zasadach: dobrowolności, neutralności i bezstronności (tu w szczególności mediacja), poufności i nieformalności postępowania.

Trwają krócej niż postępowanie sądowe oraz generują niskie koszty w stosunku do drogi sądowej.

Adwokat Justyna Wąsowicz Kłodzko

Kancelaria Adwokacka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.
Świadczenie pomocy prawnej poza wyznaczonym czasem pracy kancelarii i poza jej siedzibą jest możliwe
po wcześniejszym dokonaniu ustaleń telefonicznych lub mailowych.

ul. Bohaterów Getta 2/2
57-300 Kłodzko

© 2021 Adwokat Kłodzko. Wszelkie prawa zastrzeżone